AMPLIACIÓ DEL CENTRE DE CREACIÓ ARTÍSTICA HANGAR AL RECINTE DE CAN RICART * PREMI AJAC 2012 *

Expansion of Hangar Artistic Creation Centre on the Can Ricart site  *Ajac award 2012 *

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15+16

17

FOTOGRAFIES ABANS DE LA INTERVENCIÓ

Photographs before the intervention

-

18

19

20

 

21 22 23

 

24 25 26 27

 

 

***********************************************

ARQUITECTES: YAIZA TERRÉ + ARANTXA MANRIQUE

COL·LABORADORS: STATIC INGENIERIA S.A.P.(ESTRUCTURES), AIA INSTAL·LACIONS ARQUITECTÒNIQUES SL (INSTAL·LACIONS), SERGI PEREZ COBOS (ARQUITECTURA TÈCNICA), FPA FERRAN PELEGRINA I ASS.(ASSESSORIA TÉCNICA), I2A (ENGINYERIA ACÚSTICA).

FOTOGRAFIES:  © ADRIÀ GOULA

SITUACIÓ: PASSATGE MARQUÉS DE STA. ISABEL 41, BARCELONA

PROGRAMA: PLATÓ, ESPAI POLIVALENT, AUDIO-VIDEO, MEDIALAB.

PROMOTOR: INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA (AJUNTAMENT DE BARCELONA)

SUPERFÍCIE: 828,84M2

FINAL D’OBRA: DESEMBRE 2011

PRESSUPOST: 1.774.465,03€ (PEC)

-

LES CICATRIUS DE CAN RICART, EMPREMTES DEL PAS DEL TEMPS SOBRE EL RECINTE, ES CONSERVEN EN LA SEVA REHABILITACIÓ, MANTENINT LA CRUESA DELS SEUS MURS. S’AFEGEIXEN NOVES CAIXES PROGRAMÀTIQUES QUE EN TRANSFORMEN LES CONDICIONS INICIALS, ADAPTANT LES NAUS AL NOU ÚS COM A CENTRE DE CREACIÓ D’ARTS VISUALS.

-

EL PROJECTE SE SITUA DINS DEL PROGRAMA DE “FÀBRIQUES PER LA CREACIÓ” PROMOGUT PER L’AJUNTAMENT DE BARCELONA PER REACTIVAR ANTICS ESPAIS INDUSTRIALS DE LA CIUTAT QUE ES TROBEN EN DESÚS I TRANSFORMAR-LOS EN CENTRES DE PRODUCCIÓ ARTÍSTICA.

 

HANGAR ÉS UN CENTRE DE CREACIÓ D’ARTISTES VISUALS SITUAT DES DE 1997 EN UNA ANTIGA NAU INDUSTRIAL DEL RECINTE FABRIL DE CAN RICART.

 

CAN RICART, DATAT DE 1854, ÉS UN DELS PRIMERS RECINTES FABRILS D’ESTAMPACIÓ MECÀNICA DE TEIXITS DE COTÓ DE CATALUNYA.  ESTÀ  SITUAT  AL COSTAT DEL PARC CENTRAL I ORIENTAT RESPECTE L’EIX INDUSTRIAL DE PERE IV, JUNTAMENT AMB OLIVA ARTÉS, CA L’ALIER, LA ESCOCESA, I CA L’ILLA.

 

EL COMPLEX ESTÀ FORMAT PER DIVERSES EDIFICACIONS D’ESTIL NEOCLÀSSIC I UN SEGUIT D’ESPAIS VERDS QUE LES COMUNIQUEN ENTRE SI. L’INTERÈS DEL CONJUNT RECAU EN L’ESTILISME UNITARI DE LES PECES QUE EL COMPOSEN, ÉS A DIR, EN L’ANALOGIA DE LES SEVES FORMES, RITMES I DISPOSICIONS ESPACIALS.

 

L’OBJECTE D’AQUESTA PRIMERA FASE ÉS L’AMPLIACIÓ DEL CENTRE EN LES DUES NAUS EN DESÚS SITUADES A CONTINUACIÓ D’HANGAR.

 

EL PUNT DE PARTIDA D’AQUESTA INTERVENCIÓ ÉS EL RESPECTE, ES RECONEIXEN EL CARÀCTER I LES QUALITATS FÍSIQUES DELS EDIFICIS EXISTENTS, QUE ES REINTERPRETEN PERÒ NO ES TRANSFORMEN. ES MANTENEN LES CICATRIUS QUE MOSTREN LES INTERVENCIONS SOFERTES AL LLARG DEL TEMPS I S’HI AFEGEIXEN LES SORGIDES PRODUCTE DE L’ACTUACIÓ ACTUAL.

 

ES TRACTA D’ADEQUAR LES NAUS AMB LA MÍNIMA INTERVENCIÓ I COST ECONÒMIC POSSIBLES, PER FER-HO S’INTRODUEIX ESTRATÈGICAMENT UN ELEMENT NOU, “EL MÒDUL“, DE NATURALESA COMÚ PERÒ PERSONALITZABLE SEGONS L’ESPAI QUE OCUPA.

LA CONTRAPOSICIÓ ENTRE L’ESPAI EXISTENT, NO INTERVINGUT, I ELS DIFERENTS ELEMENTS INTRODUÏTS, CREA UN DIÀLEG CONSTANT ENTRE ANTIC I NOU.

 

ES DISSENYA UN SISTEMA MODULAR METÀL·LIC PENSAT PER CAPES. L’ESQUELET ESTÀ FORMAT PER UNA ESTRUCTURA RETICULAR DE PILARS I BIGUES HEB, VESTIDA PER L’INTERIOR PER PANELLS DE CARTRÓ GUIX AMB AÏLLAMENT TÈRMIC O BASTIMENTS METÀL·LICS AMB VIDRE, I PER L’EXTERIOR PER UNA SUBESTRUCTURA DE PERFILS METÀL·LICS QUE SUBJECTEN PANELLS DE XAPA PERFORADA I ALHORA CONFORMEN LA BARANA.

 

CADA MÒDUL COMPLEMENTA L’ESPAI OBERT ON S’INSEREIX, EQUIPANT-LO AMB USOS QUE REQUEREIXEN D’AÏLLAMENT ACÚSTIC O VISUAL. EL SOSTRE DEL MÒDUL ÉS TRANSITABLE PER APROFITAR  L’ALÇADA DE LES NAUS, PERMETENT UNA RELACIÓ VISUAL AMB L’ESPAI OBERT I AFEGINT LA SUPERFÍCIE DEL NIVELL INTERMEDI.

-

PREMIS

PREMI AJAC ARQUITECTURA VIII

 

***********************************************

 

***********************************************

Architects: Yaiza Terré + Arantxa Manrique

Collaborators: Static ingenieria s.a.p.(structure engigneer), Aia instal·lacions arquitectòniques sl (mechanical engigneer), Sergi Perez Cobos (quantity surveyor), Fpa ferran pelegrina i ass.(detail developement), I2a (acoustique engigneer).

Photographs: © Adrià Goula

Situation: Passatge marqués de sta. Isabel 41, Barcelona

Programme: Stage, multi-functional space, audio-video, medialab

Client:  Institut de cultura de Barcelona (The City council of Barcelona)

Area: 828,84m2

Ender works: December 2011

Budget: 1.774.465,03€ (PEC)

-

Can Ricart scars, as footprints of the time going through the complex, are conserved in its refurbishment, keeping the roughness of its walls. To them, new programmatic boxes are added, transforming the previous conditions, and adapting the buildings to its new use as a center for visual arts creation.

-

The project is part of the “Fàbriques per la Creació” programme promoted by the Barcelona city council in order to reactivate the old industrial spaces of the city now in disuse, and transform them into centres of artistic production.

 

Hangar is a creation centre for visual artists situated since 1997 in the old industrial manufacturing premises of Can Ricart.

 

Can Ricart, dated 1854, was one of the first sites for the mechanical printing of cotton fabrics in Catalonia. It is situated next to the central park and orientated accoding to the Pere IV axis, along with Oliva Artés, Ca l’Alier, la Escocesa, and Ca l’Illa.

 

The complex is made up of various buildings in the neoclassical style and a series of green spaces which are interconnected. The group is of great interest because of the stylistic unity of the pieces that make it up. That is to say, in the similarity of their forms, rhythms and spacial arrangements.

 

The objective of this first phase is the expansion of the centre into the two disused buildings located alongside Hangar.

 

The starting point for this intervention is respect. The character and physical qualities of the existing buildings are reinterpreted but not tranformed. The scars suffered over the course of time from previous interventions are kept and those resulting from the current renovation emerge and are added to them.

 

The aim is to make the buildings usable with the least intervention and economic cost possible. To do this, a new element is strategically introduced, “the module”, which is, by its nature, communal but personalisable, according to the space it occupies. The counterpointing of the existing space, where no intervention is made, and the different elements introduced creates a constant dialogue between old and new.

 

A metallic modular system is designed, thought out in layers. The skeleton is made of a net-like structure of pillars and heb beams, dressed on the interior with plasterboard panels with thermal insulation, or metal frames with glass, and on the outside by a substructure of metallic profiles that hold perforated boards in place and form the handrails.

 

Each module complements the open space into which they are inserted, giving it the required acoustic or visual insulation. The roof of the module can be walked on in order to take advantage of the height of the buildings, allowing a visual relationship with the open space and adding a surface at an intermediate height.

-

Awards

Ajac award architecture VIII

***********************************************