INSTAL·LACIÓ PEL FESTIVAL “TEMPS DE FLORS” A GIRONA

Installation for the Girona “Temps de Flors” festival

-

1

2

3

4

 

5

 

 

***********************************************

AUTORS: YAIZA TERRÉ + ARANTXA MANRIQUE + CRISTINA SUBIRATS

PROMOTOR:  AJUNTAMENT DE GIRONA I ASSOCIACIÓ DE FLORISTES DE GIRONA

DATA: MAIG 2008

SUPERFÍCIE: 100M2

PRESSUPOST:1.200€

-

TEMPS DE FLORS ÉS UNA EXPOSICIÓ TEMPORAL DE FLORS EN MONUMENTS, PATIS I JARDINS EN LA CIUTAT DE GIRONA. EL SEU OBJECTIU ÉS ESTUDIAR I TRANSMETRE LA GEOMETRIA IMPLÍCITA EN LA FLOR SENSE UTILIZAR ELEMENTS NATURALS.

 

OBTENIM LA FORMA BÀSICA DE LA FLOR A PARTIR D’UNA UNA UNITAT O MOTIU, QUE REPETIT CREA DIFERENTS CONJUNTS O FLORACIONS, QUE ALHORA DISPOSADES EN L’ESPAI GENEREN UN JARDÍ.

 

ENTENEM LA FLOR COM LA ROTACIÓ D’UNA FORMA REPETIDA. LA GENEREM DOBLEGANT UN PLA RESPECTE UN CENTRE I RETALLANT UNA FORMA. SIMPLIFIQUEM RETALLANT TRES FORMES (RECTA, EL·LÍPTICA I CIRCULAR, AMB TRES SIMETRIES (LA CREU, L’ASPA, I LA SUMA DE TOTES DUES, L’ESTRELLA) I TRES DIMENSIONS (LA UNITAT, EL SEU DOBLE I LA SEVA MEITAT) QUE COMBINADES CREEN DIFERENTS MOTIUS.

 

ELS MOTIUS ES RETALLEN EN PANELLS DE ROBA I ES COMBINEN JUGANT AMB TRES FACTORS: DIMENSIÓ, QUANTITAT I DISPOSICIÓ. LA DIMENSIÓ S’OBTÉ DOBLEGANT UN PLA EN DOS, EN QUATRE O EN VUIT PARTS. LA QUANTITAT DE MOTIUS RETALLATS ENS APORTA EL PLE I EL BUIT DEL PANELL I LA DISPOSICIÓ DELS MOTIUS L’ORDRE-DESODRE. EL RESULTAT SÓN 30 PANELLS O FLORACIONS DIFERENTS.

 

LA TRANSPARÈNCIA DE LA ROBA PERMET LA SUPERPOSICIÓ DE DIVERSOS PANELLS,  GENERANT NOVES FORMES COM A RESULTAT DE LA SUMA DE MOTIUS SIMPLES. LA INTRODUCCIÓ DE LA IL·LUMINACIÓ CREA UN JOC DE TRANSPARÈNCIES, LLUMS I OMBRES EN MOVIMENT QUE FAN CANVIAR LA PERCEPCIÓ DE L’ESPAI CONSTANTMENT.

 

L’ESPECTADOR ES MOU I JUGA ENTRE ELS PANELLS OBTENINT PUNTS DE VISTA DIFERENTS EN CADA MOMENT, GENERANT SUPERPOSICIONS DE FORMES DIVERSES EN EL SEU ULL, EN DEFINITIVA, IMAGINANT UN JARDÍ EN FLOR A PARTIR DE FLORS EN EL BUIT.

***********************************************

 

 

***********************************************

Authors: Yaiza Terré + Arantxa Manrique + Cristina Subirats

Client:  The city council of Girona

Date: maig 2008

Area: 100m2

Budget:1.200€

-

Temps de flors is a temporary exhibition of flowers on monuments, patios and gardens in the city of girona. Its objective is to study and transmit the implicit geometry of the flower without using natural elements.

 

We achieve the basic shape of the flower from one unit or motif that, when repeated, creates different groupings or flowerings, which, once put in place, generate a garden.

 

We understand the flower as the rotation of a repeated shape. We generate it by folding one plane around a centre and cutting out a shape. We simplify it by cutting three shapes (straight, ellipse and circular), with three symmetries (a cross, an x- shape cross, and the sum total of those two, the star) and three dimensions (the unit, its double and its half), which, when repeated, make different motifs.

 

The motifs are cut out of cloth and combined, playing with three factors: size, quantity and arrangement. The size is achieved by folding one piece in two, in four or in eight. The quantity of motifs cut gives us the presences and absences of the panels and the arrangement of the motifs, the order-disorder. The result is 30 different panels or flowerings.

 

The transparency of the fabric allowed the superimposition of various panels, generating new shapes as a result of the combining of simple motifs. The introduction of illumination creates a play of transparencies, of light and shade in movement which makes the perception of the space change continually.

 

The spectator moves and plays between the panels getting different points of view in each moment, generating superimpositions of diverse shapes in their eye, and, specifially, imagining a garden in flower made up of these flowers in the void.

***********************************************