REHABILITACIÓ D’UNA MASIA A BRUNYOLA

Rehabilitation of a farmhouse in Brunyola

-

1

 

2

3

 

4

5

6

7

8

9

 

 

***********************************************

ARQUITECTE: YAIZA TERRÉ

COL·LACORADORS: FPA FERRAN PELEGRINA I ASS.(ARQUITECTURA TÈCNICA)

PROMOTOR: PRIVAT

SUPERFÍCIE: 130 M2

DATA PROJECTE: ABRIL 2012

PRESSUPOST: 80.000,00€

-

ES MANTENEN ELS MURS EXTERIORS I ES RECONSTRUEIXEN PARCIALMENT LA COBERTA I ELS FORJATS INTERIORS AMB MATERIALS DE NOVA CONSTRUCCIÓ PINTATS DE BLANC.

 

ES RECUPEREN TRES ELEMENTS PREEXISTENTS, DE MATERIALITAT IMPERFECTA, COL·LOCATS INTENCIONADAMENT EN CONTRAST AMB EL FONS BLANC I NEUTRE DE LA RESTA DE LA CONSTRUCCIÓ: LES TEULES CERÀMIQUES, ELS ANTICS ENCADELLATS CERÀMICS DE COBERTA  REUTILITZATS COM A PAVIMENT, I UNA JÀSSERA DE FUSTA DE ROURE.

 

LA DISTRIBUCIÓ DE L’HABITATGE S’ESTRUCTURA EN DOS ESPAIS QUE CORRESPONEN A LES DUES VESSANTS DE COBERTA. L’ESPAI MÉS AMPLE, DE FORMA QUADRADA, ES DIVIDEIX PER UN MUR NOU  D’APARENÇA GRUIXUDA, QUE CONTÉ ESTANTERIES FORMADES A BASE DE FORATS I RECORDA  AL LLENGUATGE DE MURS PESANTS UTILITZATS EN LA CONSTRUCCIÓ TRADICIONAL.

 

***********************************************

 

***********************************************

Architect: Yaiza Terré

Collaborators: Fpa ferran pelegrina i ass.(measuraments and budget)

Client: private

Area: 130 m2

Project date: april 2012

Budget: 80.000,00€

 -

External walls are kept as they are and the roofing and the interior slabs are partially rebuilt with new construction materials that are painted white.

 

Three pre-existing elements are reclaimed, which are materially imperfect and are deliberately positioned so as to contrast with the white and neutral backgrounds of the rest of the construction: the ceramic tiles; the old interlocking ceramic roofing bricks reused as flooring; and an oak beam.

 

The distribution of the dwelling is structured around two spaces that reflect to the two slopes of the roofing. The largest space, square in shape, is divided by a new wall, which is thick and contains shelves in dug-out recesses, recalling the language of peasants’ walls used in traditional construction.

 

***********************************************