REHABILITACIÓ DEL CENTRE DE CREACIÓ ARTÍSTICA HANGAR AL RECINTE DE CAN RICART

Rehabilitation of Hangar Artistic Creation Centre on the Can Ricart site

-

1

2

 

FOTOGRAFIES ABANS DE LA INTERVENCIÓ

photographs before the intervention

-

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

***********************************************

ARQUITECTES: YAIZA TERRÉ + ARANTXA MANRIQUE

COL·LABORADORS: STATIC INGENIERIA S.A.P.(ESTRUCTURES), AIA INSTAL·LACIONS ARQUITECTÒNIQUES SL (INSTAL·LACIONS), SERGI PEREZ COBOS (ARQUITECTURA TÈCNICA), FPA FERRAN PELEGRINA I ASS.(ASSESSORIA TÈCNICA)

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓ I TALLERS D’ARTISTES

PROMOTOR: FUNDACIÓ AAVC-HANGAR. ASSOCIACIÓ D’ARTISTES VISUALS DE CATALUNYA

SUPERFICIE: 2.087,83M2

PROJECTE: ABRIL 2010

FINAL D’OBRA: EN PROCÉS

PRESSUPOST: 1.715.105,83€

-

L’OBJECTE D’AQUESTA SEGONA FASE ÉS LA REHABILITACIÓ DE LA NAU INICIALMENT  OCUPADA PER  HANGAR I LA REDEFINICIÓ DELS SEUS ESPAIS INTERIORS UN COP REALITZADA L’AMPLIACIÓ DEL CENTRE.

 

ELS CRITERIS QUE REGEIXEN L’ACTUACIÓ SÓN ANÀLEGS ALS EXPOSATS EN LA PRIMERA FASE, LA INTERVENCIÓ ES FOCALITZA AMB LA INTRODUCCIÓ D’EL MATEIX ELEMENT: “EL MÒDUL”.

 

LA NAU ES COMPOSA DE DUES PLANTES I TÉ DUES FAÇANES PRINCIPALS. EN AQUEST CAS ELS MÒDULS S’INTRODUEIXEN EN LA PART CENTRAL DE L’ESPAI, CONTEMPLADA COM A ZONA DE CONNEXIÓ I SERVEIS COMUNS, AMB L’OBJECTIU D’ALLIBERAR AL MÀXIM LES FAÇANES I DOTAR DE LLUM NATURAL ELS ESPAIS OBERTS.

 

UN DELS MÒDULS S’INTRODUEIX EN LA ZONA DE GESTIÓ DEL CENTRE CONTENINT SERVEIS RELACIONATS AMB L’ÚS ADMINISTRATIU (MAGATZEM, ARXIU, LLOGUER D’EQUIPS). L’ALTRE SE SITUA EN LA ZONA DELS ARTISTES, APORTANT ALS TALLERS UNA PART MÉS RESERVADA I ALHORA DOTANT DE SERVEIS COMUNS (BANYS, CUINES, SALES DE REUNIONS…)

***********************************************

 

***********************************************

Architects: Yaiza Terré + Arantxa Manrique

Collaborators: Static ingenieria s.a.p.(structure engigneer), Aia instal·lacions arquitectòniques sl (mechanical engigneer), Sergi Perez Cobos (measuraments and budgets), Fpa ferran pelegrina i ass.(quantity surveyor)

Programme: Administration and artists studios

Client: Fundació Aavc-Hangar. Associació d’artistes Visuals de Catalunya

Area: 2.087,83m2

Project: April 2010

Ender works: In progress

Budget: 1.715.105,83€

-

The goal of this second phase is the rehabilitation of the premises initially occupied by hangar and the redefinition of its interior spaces once the extension of the centre is complete.
The criteria that guides this update are analogous to those set out in the first phase; the intervention centres on the introduction of the same element: “the module”.

 

The building takes up two floors and has two principal facades. In this case the modules are introduced into the centre of the space, which is conceived as an area of connection and communal services, and to liberate the facades to the maximum and allow natural light into the open spaces.

 

One of the modules is inserted into the central management area, which contains administration services (storage, archive, equipment hire). The other is situated in the artist’s area, making the workshops more private while at the same time providing communal services (bathrooms, kitchens, meeting rooms, etc.).

 

***********************************************